Skip to main content

De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur en wordt automatisch stilzwijgend hernieuwd, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door verzending van een aangetekend schrijven negentig (90) dagen voor het einde van de termijn. De uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van de betaling van de factuur voor de diensten, impliceert de sluiting van de Overeenkomst en de aanvaarding van de AVD.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MSE DIENSTEN (van toepassing vanaf 1 januari 2024)

1. Definities
Onder de huidige Algemene Voorwaarden voor Diensten (“AVD”) wordt verstaan:
“Bewakingscentrale”: de Bewakingscentrale die de volgsystemen beheert in het kader van het voorkomen of het vaststellen van de verdwijning, de schade aan of de vernieling van een voertuig dat uitgerust is met een volgsysteem conform haar wettelijke verplichtingen.
Voor huidige Voorwaarden is de Bewakingscentrale de BVBA SECURITY MONITORING CENTRE, vergunde bewakingsdienst onder nummer 16.1027.01, met maatschappelijke zetel te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 345, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0454.284.850, contacteerbaar op het nummer: +32 (0) 2 646 08 42 en per e-mail: info@smc-net.be, ingeschreven als een gecertificeerde INCERT centrale TB-0004 / IBAN BE 42 0017 3457 5154 / Verzekeringsmaatschappij: ACE EUROPEAN GROUP LTD / polisnummer: 7.500.206;
1.1. “Klanten”: deze term dekt zowel:
• “Consumenten”: natuurlijke personen die de Diensten aankopen bij MSE voor doeleinden buiten het kader van commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep; als
• “Professionelen”: natuurlijke of rechtspersonen die de Diensten aankopen bij MSE in het kader van de duurzame ontwikkeling van hun economische activiteit, met uitzondering van wederverkoop. De Professionelen kunnen de Diensten aankopen voor eigen gebruik dan wel voor het gebruik van een Gebruiker
1.2. “Overeenkomst”: de tussen de Klant en MSE gesloten overeenkomst inzake de levering van Diensten, op grond waarvan MSE Diensten aanbiedt waaronder (indien van toepassing INCERT-gecertificeerde) geolocatiediensten, ondersteunende diensten en de interventie van de Bewakingscentrale, door betaling van de Remuneratie door de Klant aan MSE (tenzij de Diensten deel uitmaken van een pre-paid pack aangekocht bij de gecertificeerde INCERT professionele installateur of montagedienst). De INCERT Dienstenovereenkomst en de Dienstenovereenkomst vallen onder deze term.
1.3. “Datum van activatie / hernieuwing van de Diensten”: de datum waarop de licentie wordt ge(her)activeerd voor de verkrijging van de Diensten. Deze datum valt samen met de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, bepaald door de activatie door de gecertificeerde INCERT professionele installateur of montagedienst) of de Klant zelf, en, in geval van her-activatie, met de datum van hernieuwing van de Diensten.
1.4. “Vertrouwelijke Informatie”: alle (technische of andere) informatie, gegevens en alle know-how, in welke vorm en op welke drager dan ook, betreffende de activiteiten, de diensten of de producten van MSE die door MSE beschikbaar worden gemaakt aan de Klant in het kader van de levering van de Diensten.
1.5. “Force majeure”: alle omstandigheden die vreemd en onafhankelijk zijn van de redelijke wil van MSE waarbij het voorkomen of de gevolgen ervan niet redelijkerwijs konden worden voorzien en die de correcte uitvoering van de verplichtingen ten aanzien van de Klant verhinderen. In het kader van deze algemene voorwaarden omvat overmacht (maar is niet beperkt tot) gebeurtenissen zoals:
• Brand, explosie, storing, incompatibiliteit of evolutie van transmissienetwerken, instorting van installaties, epidemie, aardbeving, overstroming, stroomstoring, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of eis van een overheid of boycot;
• storingen / onderbrekingen van het platform dat door MSE wordt gebruikt (MetaTrak Platform en QTE Platform of enig platform dat deze zou vervangen) en / of van de website van MSE en / of van de telecommunicatiediensten;
• stakingen, lock-outs of enige andere sociaalrechtelijke conflicten, incl. voor wat betreft telecommunicatiediensten;
• een tekort of een vermindering van arbeidskracht, van materiaal, van transportmogelijkheden of openbare diensten, alsook storingen inzake de voorziening van energie, van het telecommunicatienetwerk / internet;
• een essentiële wijziging van de wetgeving toepasselijk op de Diensten;
• wettelijke bepalingen die op significante wijze de draagwijdte van de Diensten of het gebruik ervan verhinderen;
• Een geval van Force majeure ingeroepen door de Bewakingscentrale en / of Meta System.
1.6. “Tracker”: omvat de termen “Tracker” in de Dienstenovereenkomst en “INCERT gecertificeerde tracker” in de INCERT Dienstenovereenkomst, die verwijzen naar de uitrusting die nodig is om de geolokalisatie van het voertuig te verzekeren.
1.7. “QTE” Quasar Telematics Europe S.r.l. een vennootschap naar Italiaans recht, met zetel te Via Meuccio Ruini n.10, 42124 Reggio Emilia, Italië; ingeschreven onder nummer: IT02650440353 (https://www.qtelematics.eu), bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@qtelematics.eu).
QTE beheert en stelt diverse toepassingen ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten: het MetaTrak Platform / QTE Platform / Metatrak Applicatie.
1.8. « Meta System » : Meta System S.p.A., vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te Italië, Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, ingeschreven onder nummer 00271730350 – N°R.E.A.120639, contacteerbaar per e-mail: dpo@metasystem.it / privacy@metasystem.it. Meta System S.p.A. is de producent van de Tracker.
1.9. “MSE”: Mobile Systems Europe B.V., met als adres voor de uitvoering van het contract Brusselsesteenweg 135A bus 3, B-1310 Terhulpen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0879.633.414, Tel: +32 (0)2 223 08 63, E-mail: info@mseurope.be / Bankrekeningnummer. : BE86 0014 8134 0550 / Verzekeringsmaatschappij AG Insurance / polisnummer: 99578477.
1.10. “Partij”: MSE of de Klant (tezamen de “Partijen”);
1.11. Gebruiker: natuurlijke personen die de Diensten ontvangen in het kader van een Overeenkomst gesloten tussen MSE en de Klant, doorgaans de bestuurder van het voertuig en de in de Overeenkomst aangeduide contactpersoon.
1.12. “Remuneratie”: het bedrag dat wordt betaald door de Klant voor de Diensten, gedurende de duur van de Overeenkomst en dat de kosten voor de aan de Diensten inherente communicatie dekt, met uitsluiting van de kosten inherent aan het leveren van de Diensten (en alle interventies) buiten het Belgisch territorium.
1.13. “Dienst(en)”: elke levering van Diensten geleverd door MSE in het kader van de Overeenkomst, bestaande uit de Diensten die deel uitmaken van het gekozen pakket van Diensten, met inbegrip van een element van geolokalisatie, ondersteuning en het versturen van een melding aan de Bewakingscentrale of haar tussenkomst in bepaalde omstandigheden, voor voertuigen die uitgerust zijn met een Tracker. De Diensten kunnen van gecertificeerde INCERT aard zijn zoals beschreven in punt i., of niet zoals beschreven in punt ii.
i. Afhankelijk van het gekozen pakket van Diensten, de Diensten en de gecertificeerde Tracker die voldoen aan de normen TT0, TT1, TT2, TT3 en TT4, veronderstellen de INCERT Diensten het versturen van een melding naar de Bewakingscentrale in de volgende gevallen:
• takelen van het voertuig bij uitgezette motor (normen TT1/TT2/TT3/TT4);
• falen identificatie bestuurder (norm TT2/TT4);
• sabotage, ontkoppeling van de hoofdvoedingsbron (normen TT1/TT2/TT3/TT4).
ii. De overige MSE Diensten veronderstellen het versturen van een melding aan de contactpersoon, aangewezen in de MSE Dienstenovereenkomst, in de volgende gevallen:
• takelen van het voertuig bij uitgezette motor;
• falen identificatie bestuurder;
• sabotage, ontkoppeling van de hoofdvoedingsbron.
Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon om in geval van een incident contact op te nemen met de Bewakingscentrale. De specificiteit van de melding kan variëren naargelang het type en het pakket van de bestelde Dienst.
2. Afwijkingen, wijzigingen en niet-toepassing
2.1. Er kan niet worden afgeweken van huidige AVD dan door een schriftelijk document of een document op een duurzame drager, uitgaande van MSE, dat uitdrukkelijk door Partijen wordt goedgekeurd.
2.2. Bij tegenstrijdigheden tussen de huidige AVD en:
• de specifieke bepalingen van de Overeenkomst, hebben de specifieke bepalingen van de Overeenkomst voorrang;
• andere voorwaarden van MSE, hebben huidige AVD voorrang.
2.3. Huidige AVD sluiten de toepassing van alle voorwaarden van de Klant en / of van derden uit, zelfs ten aanzien van documenten met een latere datum.
2.4. De niet-toepassing door MSE van een of meerdere bepaling(en) van de Overeenkomst en / of van huidige AVD houdt geenszins een afstand van recht in, om zich te kunnen beroepen op deze bepaling(en).
3. Duur
3.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, die afhangen van het pakket van Diensten dat de klant heeft gekozen.
De Overeenkomst wordt automatisch hernieuwd, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door verzending van een aangetekend schrijven negentig (90) dagen voor het einde van deze termijn. In principe begint de Overeenkomsttermijn op de activatiedatum van de Diensten.
Om enige onderbreking van de Diensten te vermijden dient de Klant erop toe te zien dat de betaling van de Remuneratie voor de periode van hernieuwing van de Overeenkomst voorafgaandelijk aan het einde van de initiële termijn wordt verricht (ofwel door betaling van een factuur, ofwel door elektronische betaling, nadien bevestigd door het versturen van een factuur).
3.2. De Overeenkomst treedt in werking vanaf de Datum van activatie van de Diensten, door de eerste communicatie (activatie en/of test door de INCERT gecertificeerde professionele installateur/montageplaats). In geval van laattijdige betaling na de vervaldatum, zal de vernieuwing van de Overeenkomst gebeuren op de datum van ontvangst van de betaling aan MSE.
3.3. De activatie van de Diensten vormt de volledige uitvoering van de Overeenkomst en, bijgevolg, is de Klant geïnformeerd en aanvaard hij dat het niet toegelaten is enig recht op intrekking uit te voeren vanaf de activering van de Diensten. Eens de Diensten geactiveerd zijn, kan de Klant zijn Dienstenpakket niet meer wijzigen alvorens de beëindiging van de Overeenkomst termijn of op de vervaldatum. Elke vraag voor wijziging van het Dienstenpakket moet schriftelijk of per mail aan metatrak@mseurope.be 90 dagen voor de vervaldatum medegedeeld worden.

4. Verplichtingen van MSE
4.1. Binnen de perken en modaliteiten zoals omschreven in huidige AVD en de Overeenkomst, verbindt MSE zich ertoe om de Diensten, vanaf Datum van activatie of hernieuwing van de Diensten te (her)activeren.
MSE’s verplichting om de Diensten te leveren is een inspanningsverbintenis.
4.2. Vanaf de sluiting van de Overeenkomst, verbindt MSE zich ertoe om:
• alles in het werk te stellen opdat de Diensten kunnen geactiveerd worden binnen een tijdspanne van achtenveertig (48) uur vanaf de sluiting van de Overeenkomst;
• de toegangscodes, per sms of e-mail naar de Klant te sturen (login / paswoord) die hem zullen toelaten om toegang te hebben tot de mobiele applicatie en/of tot het Klantenportaal, afhankelijk van het gekozen type Dienst;
• indien nodig, de noodzakelijke gegevens door te sturen naar de Bewakingscentrale en naar QTE voor de uitvoering van de Diensten.
4.3. MSE zal de Klant schriftelijk informeren ervan over alle wijzigingen van de bepalingen van huidige AVD en / of van de Overeenkomst, dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding ervan.
De Klant beschikt over deze termijn van dertig (30) dagen om te reageren, en indien van toepassing, om zich ertegen te verzetten.
Indien de Klant zich wenst te verzetten tegen de toepassing van de gewijzigde bepalingen, dient hij dit te doen volgens een aangetekend schrijven geadresseerd aan MSE. In dat geval zal de Overeenkomst automatisch worden beëindigd vanaf de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende gewijzigde bepalingen, zonder enige andere kennisgeving en zonder dat Partijen enige vergoeding kunnen laten eisen.
5. Aanstelling van de Bewakingscentrale en omschrijving van haar rol en verplichtingen (indien toepasselijk volgens het gekozen pakket van Diensten)
5.1. MSE heeft het recht een Bewakingscentrale met wie zij zal samenwerken te kiezen, voor zover deze Bewakingscentrale vergund is. Geen enkele bepaling van huidige AVD verplicht MSE om een contractuele relatie te onderhouden met een specifieke Bewakingscentrale.
5.2. De rol en de verplichtingen van de Bewakingscentrale worden o.a. omschreven in het Koninklijk Besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken (“Koninklijk Besluit”) en elke wetgeving ter vervanging ervan.
Meer bepaald, zal de Bewakingscentrale exclusief de contactpersoon bij de politie – en dus niet de door de Klant opgegeven contactpersoon of andere personen en instanties – berichten over de locatie van het (of de) voertuig(en) die uitgerust zijn met een volgsysteem en geeft alle informatie door die de contactpersoon bij de politie toelaat om het (of de) voertuig(en) uitgerust met een volgsysteem te lokaliseren.
(a) Na een melding te hebben ontvangen van een verdachte verdwijning van een voertuig, zal de Bewakingscentrale het abnormale karakter controleren van de verdwijning.
• Indien de Bewakingscentrale vaststelt dat de Klant (en, indien van toepassing, de Gebruiker) zich waarschijnlijk in een gevaarlijke situatie in het verdwenen voertuig bevindt, zal de Bewakingscentrale zich beperken tot het contacteren van de door de Klant opgegeven contactpersoon, en indien zij besluit dat het voertuig uitgerust met een volgsysteem abnormaal verdween, zal zij instructies geven aan de contactpersoon bij de politie zoals bepaald in het Koninklijk Besluit of elke wetgeving ter vervanging ervan (identificatie van het voertuig, contactgegevens van de contactpersoon, omstandigheden van verdwijning, manier waarop de Bewakingscentrale op de hoogte werd gebracht van de verdwijning en alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit opgevraagd wordt om de verdwijning nader te bepalen) en voert de instructies van de politie uit.
• In alle andere gevallen zal de Bewakingscentrale het abnormale karakter van de verdwijning van een voertuig uitgerust met een volgsysteem vaststellen, en zal de Bewakingscentrale contact opnemen met de door de Klant opgegeven contactpersoon, en indien zij het abnormale karakter ervan vaststelt, zal de Bewakingscentrale de contactpersoon informeren dat zij de verdwijning zal signaleren aan de contactpersoon bij de politie door instructies te geven zoals bepaald in het Koninklijk Besluit of elke wetgeving ter vervanging ervan (identificatie van het voertuig, contactgegevens van de contactpersoon, omstandigheden van verdwijning, manier waarop de Bewakingscentrale op de hoogte werd gebracht van de verdwijning en alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit opgevraagd wordt om de verdwijning nader te bepalen).
Vanaf het moment dat de Bewakingscentrale het abnormale karakter van de verdwijning onderzoekt, waarbij zij tracht de contactpersoon te contacteren, kan de Bewakingscentrale tussenkomen alvorens de verdwijning te signaleren aan de contractpersoon bij de politie door de startfunctie van de motor te deactiveren, wanneer de motor op zijn minst gedurende 30 seconden uitstaat.
(b) Indien zij de verdwijning signaleert aan de contactpersoon bij de politie, zal de Bewakingscentrale enkel op instructie van de contactpersoon bij de politie werken. Bovendien kan de Bewakingscentrale voor het voertuig uitgerust met een volgsysteem enkel op afstand tussenkomen door een van de volgende handelingen te stellen:
• afremmen van snelheid tot 90 km/u;
• andere handelingen die worden bepaald door de bevoegde autoriteiten.
(c) De Bewakingscentrale kan tussenkomen op afstand voor een voertuig uitgerust met een volgsysteem en kan de handelingen verrichten zoals vermeld onder punt (b) bij vluchtmisdrijf na het plegen van een misdrijf dat strafbaar is met een gevangenisstraf van 5 jaar of een zwaardere straf, zonder hiervoor de door de klant opgegeven contactpersoon voorafgaand te moeten contacteren.
(d) De Bewakingscentrale bewaart de instructies (identificatie van het voertuig, contactdetails van de contactpersoon, omstandigheden van verdwijning, manier waarop de Bewakingscentrale op de hoogte werd gebracht van de verdwijning en alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit opgevraagd wordt om de verdwijning nader te bepalen) gedurende een periode van vijf (5) jaar teneinde deze informatie beschikbaar te kunnen stellen aan de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten die hiervoor gemachtigd zijn.
5.3. De Bewakingscentrale verbindt zich ertoe om een permanentie van 24u/24u te verzekeren gedurende het gehele kalenderjaar (incl. feestdagen) via een minimum aantal vereiste bewakers van wacht (minimum 2 personen), die steeds kunnen ageren wanneer een alarmsignaal wordt verzonden door een volgsysteem van een voertuig via de server, door de tussenpersoon van MSE, teneinde het voertuig te lokaliseren, te volgen (in het geval van INCERT DienstenTT1-TT2-TT3-TT4) en – uitsluitend voor TT3 en TT4 – het voertuig vanop afstand onbeschikbaar te maken, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
6. Verplichtingen van de Klant
6.1. De Klant garandeert dat voorzien wordt in optimale condities teneinde MSE in staat te stellen de Diensten te leveren. Meer bepaald, verbindt de Klant zich ertoe om:
i. zich te informeren over de toepasselijke regels met betrekking tot de geolocatiediensten en om deze bepalingen zorgvuldig na te komen en indien van toepassing, om de specifieke, vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen van de Gebruikers;
ii. voorafgaand aan de sluiting van de INCERT Overeenkomst een gecertificeerde Tracker (indien van toepassing , een INCERT gecertificeerde Tracker) compatibel met het MetaTrak Platform en het QTE Platform (of enig platform dat hen zou vervangen) en conform de INCERT vereisten te laten installeren in zijn voertuig door een gecertificeerde professionele INCERT installateur of montageplaats (tenzij dit reeds oorspronkelijk is ingebouwd in het voertuig) / of zelf te installeren conform de INCERT richtlijnen die met het oog daarop werden meegeleverd;
iii. de goede werking na te gaan van de Tracker – met name, de verzonden signalen verifiëren – onmiddellijk na de installatie ervan en voorafgaand aan de sluiting van de Overeenkomst;
iv. in geval van disfunctie van de Tracker, erop toe te zien dat de nodige interventies zo snel mogelijk gebeuren;
v. kennis te nemen van de modaliteiten van de werking van de Tracker, van de technische informatie en van de gebruiksaanwijzing hiervan;
vi. de abonnementskosten en Remuneratie te betalen conform de bepalingen van de Overeenkomst teneinde enige onderbreking van de Diensten te voorkomen;
vii. zich te onthouden van het stellen van enige handeling die erin zou kunnen bestaan te interfereren met de levering van de Diensten, met name onder andere wijzigingen aan te brengen aan de Tracker, de kaart van de Tracker verwijderen, deze kaart gebruiken in een ander systeem, schade toebrengen aan de eigendomsrechten op de kaart (niet exhaustieve opsomming).
6.2. Behoudens wanneer de Diensten deel uitmaken van een pre-paid pack bij de gecertificeerde INCERT professionele installateur of montageplaats, dient de Klant om van de Diensten gebruik te kunnen maken gedurende de duur van de INCERT Overeenkomst, de Remuneratie te betalen conform de overeengekomen modaliteiten (integrale of partiele jaarlijkse betaling; opeenvolgende betaling in functie van factuur of elektronische betaling die door een factuur wordt bevestigd).
De tarieven voor de Diensten worden in de Overeenkomst opgesomd en worden uitgedrukt in EUR (incl. BTW voor Consumenten).
De tarieven kunnen evolueren in functie van de prijzen van de leveranciers en/of Partners, of andere lasten welke deel uitmaken voor het bepalen van de tarieven. De tarieven worden hernomen in Bijlage 2. In geval de tarieven zouden veranderen, zullen de nieuwe tarieven 30 dagen voor de hernieuwing van de overeenkomst medegedeeld worden. De Klant heeft 15 dagen de tijd vanaf deze notificatie om zijn overeenkomst op te zeggen, zoniet zullen de nieuwe tarieven automatisch toegepast worden bij de vernieuwing van de Overeenkomst.
6.3. De Klant heeft de plicht om kennis te nemen van de bepalingen van het Koninklijk Besluit (en elke wetgeving ter vervanging ervan), waarvan het merendeel wordt omschreven in artikel 5.2 van huidige VID.
6.4. De Klant verbindt zich ertoe om de Diensten rechtmatig en met mate te gebruiken en zich te onthouden van op inconsistente en lichtzinnige wijze de verdwijning van een voertuig uitgerust met een Tracker aan te geven; de Klant is geïnformeerd dat:
• het bewust laten afgaan van het diefstalalarm en / of enige agressie een misdrijf uitmaakt dat strafrechtelijk beteugeld wordt (artikel 328 Strafwetboek);
• hij verantwoordelijk is voor alle burgerrechtelijke en / of strafrechtelijke gevolgen van een foutieve activatie van het alarmsysteem, incl. de kosten die door MSE en / of door de Bewakingscentrale werden gemaakt, alsook alle boetes die door de autoriteiten worden opgelegd.
6.5. De Klant vrijwaart MSE tegen alle aanspraken van derden (Gebruikers inbegrepen) die voortkomen uit het (in voorkomend geval inadequaat) gebruik van de Diensten en/of schendingen op enige verplichting onder de Overeenkomst en/of onder de onderhavige AVD.
6.6. De sluiting van de Overeenkomst bevrijdt de Klant in geen geval van zijn verplichtingen ten aanzien van derden (bv. ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij met wie hij een diefstalverzekering heeft afgesloten of de politie).
In geval van INCERT Diensten, ziet de Klant er in het bijzonder op toe dat:
• de INCERT conformiteitsverklaring afgeleverd door een gecertificeerde INCERT professionele installateur of montageplaats wordt overgemaakt aan zijn verzekeringsmaatschappij indien dit vereist is in het kader van zijn diefstalverzekering;
• indien van toepassing, de verdwijning van zijn voertuig wordt aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij met wie hij een diefstalverzekering heeft gesloten en de lokale politiedienst.
6.7. De Klant is gehouden MSE onverwijld en schriftelijk te informeren in geval van:
• wijziging van zijn contactgegevens (naam / vennootschapsnaam, domicilieadres/ maatschappelijke zetel, e-mailadres, GSM nummer, enz.);
• wijziging van de identificatiegegevens van zijn voertuig en / of van de Tracker die wordt geïnstalleerd in het voertuig dat uitgerust is met een volgsysteem (overdracht van voertuig, wijziging aangebracht aan de Tracker, de installatie van de Tracker in een ander voertuig, enz.);
• een incident dat mogelijk de goede werking van zijn voertuig of de Tracker kan teweegbrengen (ongeval, zware schok, enz.);
• wijziging van de identiteit van de opgegeven contactpersoon;
• Indien toepasselijk, de wijziging van de identiteit van de verzekeringsmaatschappij bij wie de Klant is aangesloten voor een diefstalverzekering.
6.8. De Klant dient MSE schriftelijk te informeren indien het voertuig dat uitgerust is met een Tracker ter beschikking wordt gesteld aan een derde, of indien het voertuig verdwijnt (bv. door huur of inpandstelling).
Deze gebeurtenissen laten de Klant geenszins toe om de Overeenkomst te beëindigen, om zich aan zijn financiële verplichtingen onder de Overeenkomst te onttrekken, of om de terugbetaling van de reeds betaalde Remuneratie terug te vorderen.
6.9. De Klant kan de Overeenkomst niet aan een derde overdragen tenzij er wordt voldaan aan volgende cumulatieve voorwaarden:
• de Klant meldt de contactgegevens van de overnemer en de nieuwe contactpersoon schriftelijk en voorafgaand aan de overdracht aan MSE; en
• de overname zal pas effectief worden wanneer de overnemer de overdracht en zijn contactgegevens, alsook deze van de nieuwe contactpersoon schriftelijk zal hebben bevestigd aan MSE.
In geen geval zal MSE enige terugbetaling verschuldigd zijn wanneer de Overeenkomst wordt overgedragen conform de bovenvermelde bepalingen.
7. Sancties in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen
7.1. In geval van uitblijven van de betaling van de Remuneratie conform de overeengekomen modaliteiten, en, meer in het algemeen, in geval van niet-naleving van de financiële verplichtingen door de Klant, heeft MSE het recht om, naast de remedies voorzien in het gemeenrecht en in huidig artikel, de betaling van verwijlinteresten te eisen, berekend op een interestvoet van 12% per dag, alsook een forfaitaire vergoeding van 150 EUR teneinde de administratieve invorderingskosten te dekken en dit zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling.
7.2. In geval van uitblijven van betaling van de Remuneratie conform de overeengekomen modaliteiten, en meer bepaald, in geval van niet-naleving van de financiële verplichtingen door de Klant, of in geval van het verwijderen van de kaart van de Tracker of het gebruik van een ander systeem dan de originele Tracker, heeft MSE het recht om, naast de andere remedies voorzien in het gemeenrecht en in huidig artikel, om de gehele of gedeeltelijke levering van Diensten met onmiddellijke werking te schorsen en dit zonder ingebrekestelling of kennisgeving, zonder de voorafgaande toestemming te bekomen van een rechtbank en zonder enige vergoeding te moeten betalen aan de Klant. In geval van schorsing van de Diensten, zullen er administratieve kosten van 24,79 € + BTW aangerekend worden aan de Klant voor de reactivering van de Diensten.
7.3. Niettegenstaande het voorafgaande, kan MSE door het versturen van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving de Overeenkomst met onmiddellijke werking beëindigen, zonder de voorafgaande toestemming te bekomen van een rechtbank en zonder hiervoor enige vergoeding te betalen aan de Klant indien:
• de Klant zijn contractuele tekortkomingen niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) dagen na ingebrekestelling (voor zover dergelijke ingebrekestelling niet onnuttig geworden is);
• de Klant niet in de mogelijkheid verkeert om zijn opeisbare schulden te betalen, indien hij zijn betaling schorst of dreigt te schorsen, indien hij failliet verklaard wordt, indien hij in vereffening gaat of enige andere kenmerken vertoont van insolvabiliteit;
• de Klant de kaart van de Tracker heeft verwijderd of deze in een ander systeem gebruikt dan de originele Tracker.
7.4. De uitvoering door MSE van de verschillende opties die worden voorzien in huidig artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid zich te beroepen op andere rechten voorzien in het gemeenrecht, zoals het recht om gerechtelijke, incl. strafrechtelijke, procedures te starten.
8. Garantie en beperking van aansprakelijkheid
8.1. MSE verbindt zich ertoe om alles in haar werk te stellen om de Diensten te leveren conform de wettelijke en reglementaire bepalingen.
8.2. Onverminderd de wettelijke dwingende bepalingen, kan de aansprakelijkheid van MSE:
• enkel worden ingeroepen voor de vergoeding van directe schade die exclusief voortkomt uit een grove tekortkoming in hoofde van MSE of van haar werknemers, die vreemd moet zijn aan enige fout of omissie van de Klant, van de Bewakingscentrale, van QTE en / of van Meta System;
• in geen geval leiden tot de vergoeding van immateriële of indirecte schade, zoals het verlies van exploitatie, het verlies van inkomen, een daling in het omzetcijfer, de storing van activiteiten, het verlies of de vermindering van de gegevens of de commerciële schade in verband met enige tekortkoming vanwege MSE.
De aansprakelijkheid wordt in elk geval beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse Remuneratie incl. BTW voor de Diensten die de oorzaak zijn van voornoemde aansprakelijkheid (maximumbedrag);
8.3. MSE sluit alle aansprakelijkheid uit:
• in geval van uitblijven van de activatie van de Diensten veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van de licenties, indien deze onbeschikbaarheid niet aan haar toerekenbaar is;
• in geval van gebrekkige Trackers en / of de gebrekkige installatie hiervan, vreemd aan enige fout van MSE (het is de Klant niet toegestaan om in dat geval zijn verplichtingen (met name, de betaling) op te schorten ten aanzien van MSE, noch om de Overeenkomst te beëindigen);
• in geval van schending door de Klant van zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van zijn verzekeringsmaatschappij en / of indien de Klant nalaat om de verdwijning van zijn voertuig te melden aan de lokale politiedienst;
• in geval van tekortkomingen in hoofde van de Bewakingscentrale, van QTE en / of van Meta System;
• voor de verdere afhandeling door de politiedienst op de oproepen van de Bewakingscentrale.
Er bestaat geen enkele hoofdelijke aansprakelijkheid tussen MSE, de Bewakingscentrale, QTE en / of de gecertificeerde INCERT professionele installateur of de montageplaats.
De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat het bestaan van een compatibel telecommunicatienetwerk essentieel is voor de werking van de diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een dergelijk netwerk bestaat in het gebied waar hij de dienst in kwestie wenst te gebruiken.
8.4. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoon of personen die de Overeenkomst voor zijn of haar rekening afsluit(en) naar behoren gevolmachtigd is of zijn om hem of haar te vertegenwoordigen.
9. Vertrouwelijkheid
9.1. Zolang de Vertrouwelijke Informatie niet door toedoen van MSE tot het publiek domein behoort, en zonder beperking in de tijd, verbindt de Klant zich ertoe om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen en te onderhouden.
Meer bepaald onthoudt de Klant zich van enige communicatie van de Vertrouwelijke Informatie aan derden op welke manier dan ook, tenzij:
• In de mate waarin de communicatie strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en op voorwaarde dat de derde accepteert om onderworpen te zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht met eenzelfde draagwijdte als deze bepaald in huidig artikel voor alle Vertrouwelijke Informatie die aan hem werd overgemaakt; of
• in de mate waarin, indien het gaat om een communicatie vereist wegens toepasselijke wetgeving of door een bevoegde autoriteit, op voorwaarde dat MSE hiervan op voorhand wordt ingelicht, teneinde zich te kunnen verzetten tegen dergelijke bekendmaking door de Klant, tenzij de informatie niet toegelaten is door de toegepaste reglementering.
9.2. De Klant verbindt zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie enkel te gebruiken voor doeleinden waarvoor hij de Vertrouwelijke Informatie van MSE heeft verkregen.
9.3. Alle Vertrouwelijke Informatie ontvangen door de Klant, op welke drager, in welk formaat of welke structuur dan ook (incl. documenten, e-mails en andere opslagmedia), blijft eigendom van MSE.
10. Force majeure
10.1. De niet-uitvoering van een of meerdere contractuele verplichtingen of de laattijdige uitvoering door MSE zal geenszins een tekortkoming in hoofde van MSE uitmaken, voor zover de niet-uitvoering of de laattijdigheid rechtstreeks verbonden is met een voorval van Force majeure.
10.2. Indien zij slachtoffer wordt van een voorval van Force majeure in de zin van huidig artikel, zal MSE:
• de Klant onverwijld op de hoogte brengen en de omstandigheden en gevolgen ervan omschrijven;
• met de Klant overleggen om voorlopige maatregelen te treffen en zal zij trachten de oorzaak van de niet-uitvoering of de laattijdigheid te elimineren of een remedie voor te vinden; en
• zo snel mogelijk haar verplichtingen respecteren, wanneer de oorzaak voor deze niet-uitvoering of laattijdigheid wegvalt.
10.3. In het geval het Force majeure voorval langer dan twee (2) maanden duurt, kan elk van de Partijen de Overeenkomst beëindigen via e-mail, zonder dat de andere Partij enige vergoeding kan eisen.
10.4. MSE is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming of gehele of gedeeltelijke opschorting van de nakoming van enige op haar rustende verplichting indien zij bewijst dat de last tot nakoming van die verplichting wordt verzwaard door het intreden van een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten haar macht ligt en waarmee zij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden.
11. Verwerking van persoonsgegevens
11.1. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door MSE en, in bepaalde omstandigheden, door QTE, zoals uiteengezet in de MSE Privacy Policy, bijlage bij deze AVD. De MSE Privacy Policy maakt integraal deel uit van het akkoord tussen de Klant en MSE.
11.2. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor zijn verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en onder deze AVD. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Klant als verwerkingsverantwoordelijke worden beschouwd voor zowel Gebruikers-/contactpersoon gegevens als voor geolocatiegegevens. In het bijzonder wanneer de Klant een Tracker in een voertuig laat installeren en de Diensten afneemt voor de Gebruiker/contactpersoon, in dat geval is de Klant verantwoordelijk voor het voorhanden zijn van een gerechtvaardigde grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens en meer in het bijzonder, indien van toepassing, het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene.
12. Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, namen, logos, lay-out, illustratie en elk ander element verbonden met de Diensten die op de website / in de commerciële documenten staan van MSE zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het geheel van deze elementen maakt onderdeel uit van MSE’s intellectueel eigendomsrecht of van een derde waarbij MSE de vereiste machtigingen van heeft verkregen. Elke reproductie is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSE. Elk verzoek kan gericht worden aan MSE per e-mail naar: info@mseurope.be.
13. Klachten en buitengerechtelijke regeling van geschillen
13.1. Voor elke mogelijke klacht kan de Klant zich richten tot de Klantendienst van MSE (telefonisch: +32 (0)2 223 08 63 // per e-mail: metatrak@mseurope.be // per post: Brusselsesteenweg 135A bus 3, B-1310 Terhulpen (België).
13.2. Indien de Consument reeds heeft getracht het geschil rechtstreeks met MSE op te lossen zonder een oplossing te vinden, kan de Consument het onopgeloste geschil of een klacht voorleggen aan de onafhankelijke dienst van de Consumentenombudsdienst (K.B.O. 0553.775.479.), Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel (Tel.: 02/702.52.20 / Fax.: 02/808.71.29 Mail: contact@consumentenombudsdienst.be / https://www.consumentenombudsdienst.be/nl) .
13.3. Voor enige klacht in verband met een online gesloten overeenkomst (indien van toepassing), kan de Klant zich eveneens richten tot het Online Dispute Resolution Platform, ontwikkeld op Europees niveau teneinde het geschil met MSE buitengerechtelijk op te lossen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
14. Nietigheid
Indien één van de bepalingen van huidige AVD nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar zou worden verklaard, komen Partijen overeen dat dit geen invloed zal hebben op de geldigheid en naleving van alle andere bepalingen van huidige AVD. De litigieuze bepaling, voor zover wettelijk toegelaten, zal worden vervangen door een geldige bepaling die het beoogde doel het beste dienst, in overeenstemming met de overige bepalingen van huidige AVD. De partijen komen overeen de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de nietig verklaarde bepaling, hierbij rekening houdende met de bedoeling van de partijen.
15. Bewijs
Tussen Partijen zijn de transacties, operaties op het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en enige andere elektronische manipulatie bewijsbaar met behulp van .log bestanden, e-mails en logbestanden van transacties kunnen door MSE worden bewaard op elektronische dragers. De Klant accepteert de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsvoering doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Partijen om elk ander middel van bewijsvoering te gebruiken dat wettelijk is toegestaan.
16. Interpretatie
Bij twijfel inzake de interpretatie van huidige VID, heeft de Franstalige versie voorrang op de Nederlandstalige versie.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
17.1. Onverminderd het recht van Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch territorium hebben om dwingende bepalingen van hun nationaal recht in te roepen, is het Belgisch recht van toepassing op de huidige AVD en op het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van de Overeenkomst.
17.2. Onverminderd het recht van Consumenten om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor geschillen tussen de Partijen waarvoor geen minnelijke oplossing werd gevonden, in verband met huidige AVD en de Overeenkomst, het bestaan, de uitvoering en de interpretatie ervan.

BIJLAGE I : PRIVACY POLICY VOOR MSE DIENSTEN

1. Algemeen
Mobile Systems Europe B.V., een onderneming naar Belgisch recht, met als adres Brusselsesteenweg 135A bus 3, B-1310 Terhulpen, en gekend in het KBO-register onder het nummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (bankrekeningnummer: BE86 0014 8134 0550/ verzekeringsmaatschappij: AG Insurance / polisnummer 99578477), (hierna “MSE”), verleent de diensten zoals beschreven in de overeenkomst voor geolocatiediensten (hierna de “Dienstenovereenkomst”) en de overeenkomst voor INCERT geolocatiediensten (hierna de “INCERT Dienstenovereenkomst” beschreven (hierna de “Diensten”), in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor Diensten (hierna de “AVD”). MSE heeft een afgevaardigde voor de bescherming van de persoonlijke gegevens aangesteld (DPO), bereikbaar op dpo@mseurope.be.
De Dienstenovereenkomst en de INCERT Dienstenovereenkomst worden hierna gezamenlijk de Overeenkomst genoemd.
De woorden die worden aangeduid met een hoofdletter, hebben dezelfde betekenis als die eraan is gegeven middels de Overeenkomst of de AVD, tenzij er middels deze MSE Privacy Policy uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
2. Actoren en bevoegdheden
Deze privacy policy (de “MSE Privacy Policy”) maakt deel uit van de AVD en beschrijft de wijze waarop MSE de persoonsgegevens van haar Cliënteel en de Gebruikers verwerkt worden in het kader van haar dienstverlening.
i. Klanten :
“Consumenten”, i.e. natuurlijke personen die beroep doen op de Diensten van MSE om niet commerciële,industriële of zelfstandige activiteiten doeleinden; en
“Professionelen”, i.e. natuurlijke of rechtspersonen die beroep doen op de Diensten van MSE in het kader van hun economische activiteit, doch niet voor wederverkoop. De Professionelen kunnen de Diensten aankopen voor eigen gebruik dan wel voor het gebruik van een Gebruiker
ii. Gebruiker: individuen (natuurlijke personen) die een rechtstreekse (contractuele) relatie hebben met een Klant die van de Diensten gebruik maakt op basis van een Overeenkomst tussen MSE en de Klant. De Gebruiker wordt tevens beschouwd als de contactpersoon (CP) of de bestuurder van het voertuig waarop de Tracker is geïnstalleerd.
MSE ageert, afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten in kwestie, als Verwerkingsverantwoordelijke of Gegevensverwerker van de persoonsgegevens en de verschillende betrokkenen van de Klant, en doet dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
MSE verzekert de naleving van de verplichtingen onder de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “AVG”) en elke andere toepasselijke bepaling van het Unierecht of van het nationaal recht van Lidstaten in verband met de bescherming van persoonsgegevens, en meer bepaald, inzake de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
MSE verleent haar diensten in samenwerking met de volgende “Partners”:
i. Quasar Telematics Europe S.r.l. (“QTE”): een onderneming naar Italiaans recht, met zetel te “Via Meuccio Ruini n.10, 42124 Reggio Emilia, Italië” en aldaar gekend onder het ondernemingsnummer IT02650440363;
• https://www.qtelematics.eu/
• dpo@qtelematics.eu
ii. Security Monitoring Centre (“Bewakingscentrale”): een onderneming naar Belgisch recht, met statutaire zetel te “Keizer Karellaan 345, 1083 Ganshoren”, en gekend in het KBO-register onder het nummer 0454.284.850;
Toegelaten als veiligheidsonderneming onder nummer 16.1027.01 / certificatie: INCERT TB-0004/ Bank account number IBAN BE42 0017 3457 5154 / verzekering: ACE EUROPEAN GROUP LTD/ contract nummer: 7.500.206
• +32 (0)2 646 08 42
• info@smc-net.be
• https://securitymonitoringcentre.be/en/homepage
De persoonsgegevens van de Klant of de Gebruiker worden aan de Partners meegedeeld met het oog op de uitvoering van de Diensten. De Diensten kunnen niet worden uitgevoerd zonder deze mededeling
3. De verschillende doeleinden en rechtsgronden van de verwerking
MSE zal persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en activiteiten:
3.1. Uitvoering van de Diensten:
3.1.1. Doeleinde: de verwerking van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten in overeenstemming met de AVD, inclusief de activiteiten zoals de codering van de verwerking van de persoonsgegevens door de Platformen MetaTrak / QTE en MSE, de mededeling aan Partners of derde partijen (waaronder de politiediensten); bijstand aan de Klant en/of Gebruiker in geval van een bepaalde gebeurtenis; de Klant of de Gebruiker op de hoogte houden; de administratie/ het verlenen van ondersteunende diensten/ klantenservice, en/of de verwerking van specifieke verzoeken van de Klant en/of de Gebruiker.
3.1.2. Categorieën van persoonsgegevens van de Klant, indien toepasselijk van de Gebruiker: identificatiegegevens van de Klant en de Gebruiker, voertuig identificatie gegevens, voertuig geolocatie (ad hoc op verzoek), geluidsopnamen van telefoongesprekken, kennisgevingen aan Klanten, Gebruikers of Partners en/of derden (voor de levering van ondersteunende diensten), verzoeken om klantenondersteuning, etc.
3.1.3. Rechtsgronden:
• Met betrekking tot Klanten (fysieke personen (FP):
o de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6.1. b) AVG; en
o waar toepasselijk, de toestemming van de betrokkenen overeenkomstig artikel 6.1. a) AVG.
• Met betrekking tot Gebruikers:
o MSE’s en/of QTE’s rechtmatig belang om haar/hun contractuele verplichtingen na te leven ten opzichte van de Klant, teneinde de Diensten te verlenen en te beheren, de uitvoering van de Diensten te verzekeren, het verlenen van aangepaste en adequate Diensten en te kunnen reageren op verzoeken van de Klant (artikel 6.1.f) AVG).
o Het rechtmatig belang van de Klant om de veiligheid van zijn goederen te verzekeren, om zijn verzekeringsverplichtingen na te komen. Voor bijkomende informatie omtrent de toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking uitgevoerd door of voor de rekening van de Klant, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich bij de Klant te informeren (i.e. de entiteit via dewelke de Gebruiker de Diensten ontvangt).
o Het is eveneens mogelijk dat de Gebruiker directe verzoeken richt tot MSE, in welk geval het verwerken van de persoonsgegevens tevens gebaseerd kan zijn op de toestemming van de Gebruiker (6.1. a) AVG).
• Met betrekking tot de Klanten PP en de Gebruikers:
o Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk krachtens het Koninklijk Besluit van 17 mei 2002 aangaande de reglementering van de werkwijze van de centrale bewakingscentrales die gebruik maken van traceersystemen, de verwerking in kwestie is dus gebaseerd op een wettelijke verplichting (6.1.c) RGPD). Dit geldt met name voor de verwerking van identificatiegegevens van de contactpersoon en van het voertuig, alsook voor de geolocatie van het voertuig in geval van een ongeval.
3.1.4. Bewaren van de persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden bewaard tijdens de duur van de Overeenkomst en 30 dagen na de beëindiging ervan. Alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten die rechtsgevolgen kunnen hebben, worden gearchiveerd voor tien jaar na het einde van de Overeenkomst of vanaf de datum van het document, dit om aan de wettelijke verplichten te voldoen en om de belangen van MSE te verdedigen in geval van een rechtszaak.
Geolocatie gegevens
Gelieve op te merken dat als deel van de Diensten, MSE en de Partners de geolocatie gegevens moeten verwerken. Krachtens artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2002/58 betreffende privacy en elektronische communicatie, is een dergelijke verwerking strikt noodzakelijk voor de levering van een informatiedienst die op uitdrukkelijk verzoek van een abonnee of een Gebruiker gevraagd wordt. In dit verband, fungeert MSE als gegevensverwerker voor haar Klant wanneer deze laatste de Diensten contracteert voor de Gebruiker. Geolocatie gegevens worden verwerkt teneinde de geolocatie Diensten te leveren, welke een informatiedienst is. In dit verband, heeft de Klant en de Gebruiker toegang tot de MetaTrak-Applicatie teneinde de geolocatie gegevens evenals de voorkeuren te beheren. De Klant en/of de Gebruiker kan de geolocatie functie te allen tijde uitschakelen in de MetaTrak-Applicatie of op verzoek gericht aan MSE. De standaard bewaartermijn is gelijk aan de duur van de activatie van de Diensten. De Klant of de Gebruiker kunnen in de MetaTrak applicatie op elk moment vrij beslissen om de duur van de bewaring van de geolocatie gegevens te wijzigen en te bepalen. Bij de beëindiging van de Overeenkomst, worden de geolocatie gegevens gewist na 30 dagen. Voor meer informatie, gelieve de instellingen van de MetaTrak applicatie te raadplegen.
3.2. Klanten- en Overeenkomstenbeheer:
3.2.1. Doeleinde: elke verwerking van het Cliëntbeheer en het beheer van de Overeenkomsten is vereist, waaronder beheer van bestellingen, opvolging van leveringen, facturatie, verschillende mededelingen van gegevens voor facturatiedoeleinden, de wijziging van contractuele gegevens, etc.
3.2.2. De categorieën van persoonsgegevens van de Klant en, waar toepasselijk van de Gebruiker: identificatiegegevens, voertuig identificatiegegevens, geluidsopnames van telefoongesprekken, mededelingen inzake administratieve informatie tussen Partners, etc.
3.2.3. Rechtsgronden:
• Met betrekking tot Klanten (fysieke personen (FP):
De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (artikel 6.1. b) AVG), en betreffende de Gebruikers;
• Met betrekking tot Gebruikers:
MSE’s, en waar toepasselijk QTE’s rechtmatig belang om hun klantenbestand te beheren en te administreren, om hun contractuele verplichtingen na te komen, om hun aanbod te ontwikkelen en te innoveren, en om geschikte en adequate Diensten te leveren (artikel 6.1. f) AVG).
3.2.4. Bewaren van de persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden bewaard tijdens de duur van de Overeenkomst en zes maanden na de beëindiging ervan. Alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten die rechtsgevolgen kunnen hebben, worden gearchiveerd voor tien jaar na het einde van de Overeenkomst of vanaf de datum van het document, dit om aan de wettelijke verplichten te voldoen en om de belangen van MSE te verdedigen in geval van een rechtszaak.
3.3. Verwerking voor commerciële doeleinden:
3.3.1. Doeleinde: Voor zover de afnemer daar uitdrukkelijk mee instemt, zal MSE de gegevens van de afnemer verwerken met het oog op het promoten van aankopen en het verzenden van commerciële communicatie.
3.3.2. Categorieën van persoonsgegevens van de Klant: de naam, het emailadres, en de aankoopgeschiedenis.
3.3.3. Rechtsgronden: deze gegevensverwerking is gebaseerd op de toestemming van de ontvanger (artikel 6.1. a) AVG). De Klant kan zijn toestemming op elk moment intrekken door een gratis e-mail te versturen naar volgend emailadres: dpo@mseurope.be of via de link die in de commerciële communicatie is opgenomen.
3.3.4. Bewaren van persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst en twee jaar na de beëindiging ervan of zolang de ontvanger van de commerciële communicatie zich niet uitschrijft van de mailing lijst (via de optie voorzien in de e-mails).
4. Overdracht van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen, in bepaalde omstandigheden, met derde partijen, onderaannemers, en/of Partners worden gedeeld.
4.1. Derde Partijen
MSE zal persoonsgegevens delen met derde partijen:
• Wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
• Wanneer MSE betrokken is bij de aan- of verkoop van haar onderneming of van haar activa of bij overdracht van overeenkomsten;
• Wanneer het noodzakelijk is voor de doeleinden van de AVG of voor de doeleinden van andere overeenkomsten;
Wanneer het noodzakelijk is ter vrijwaring van de rechten, de eigendom of de veiligheid van MSE, haar Klanten, of anderen.MSE is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door enige derde partij. Deze verwerking wordt uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze derde partijen. Bij vragen of opmerkingen, kunnen betrokkenen de betrokken derde partij zelf rechtstreeks contacteren en aanspreken.
4.2. Gegevensverwerkers
MSE doet beroep op gegevensverwerkers (zoals IT infrastructuur, servers gelegen in het buitenland) die de persoonsgegevens voor rekening en op instructie van MSE verwerken. In dat geval zal MSE alle noodzakelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen en zorgt zij voor de integriteit ervan. Voor zover de gegevensverwerkers gelokaliseerd zijn in een gebied buiten de Europese Economische Ruimte, zal zij gepaste maatregelen nemen om een adequaat beschermingsniveau te bieden (bijvoorbeeld contractuele clausules die op eenvoudig verzoek per e-mail naar dpo@mseurope.be kunnen worden geraadpleegd).
4.3. Partners
MSE deelt de persoonsgegevens mee met de Partners (QTE en Bewakingscentrale) in functie van de uitvoering van de Overeenkomst.. De Diensten kunnen niet worden geleverd zonder de overdracht van de persoonsgegevens. Voor meer informatie, verwijst MSE naar website van de Partners:
• https://www.qtelematics.eu
• https://securitymonitoringcentre.be/en/homepage
5. Uw rechten inzake gegevensbescherming
5.1. In overeenstemming met AVG, heeft de betrokkene het recht om:
• inzage tot de persoonsgegeven te verzoeken;
• in geval persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, deze te laten verbeteren;
• de verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen het gebruik in de gevallen voorzien in de AVG;
• zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing;
• de verwerking van de persoonsgegevens te beperken in de gevallen voorzien in de AVG.

Indien de verwerking van persoonsgegevens steunt op de toestemming, heeft hij eveneens het recht :
• zijn persoonsgegevens te verkrijgen of ze te laten doorsturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en
• zijn toestemming kosteloos en op elk moment te herroepen door een e-mail te sturen naar dpo@mseurope.be
Indien de bezoeker één van bovenstaande rechten wenst in te roepen, dient hij contact op te nemen met de klantendienst van MSE per e-mail gericht aan metatrak@mseurope.be
5.2. In elk geval heeft de bezoeker eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be
6. Contact
Elke vraag of klacht kan gericht worden aan de klantendienst van MSE :
• per post ten aanzien van de klantendienst van MSE: Brusselsesteenweg 135A bus 3, B-1310 Terhulpen.
• per e-mail: metatrak@mseurope.be;
7. Geolocatiegegevens
De Klant en/of de Gebruiker begrijpen dat de verwerking van geolocatie gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten, zoniet zal de Overeenkomst niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden.
Om deze reden, begrijpt de Klant en/of de Gebruiker dat door het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomst en de aanvaarding van de Diensten, zij de verwerking van de geolocatie gegevens erkennen en aanvaarden en hiermee instemmen. De functie van de geolocatie kan op elk moment op de MetaTrak applicatie worden uitgeschakeld.
De Klant en de Gebruiker kunnen eveneens telefonisch en per e-mail specifieke verzoeken richten aan MSE inzake de geolocatie van het voertuig en worden geacht in te stemmen met de verwerking van de geolocatie gegevens of andere noodzakelijk voor gevolg te kunnen geven aan hun verzoek.

BIJLAGE II : TARIEVEN GELDIG VANAF 1 JANUARI 2024

Diensten Beschrijving Tarief incl. BTW (21%) Periode (maand)
TT1-TT3 Incert PREMIUM 1Y Geolocalisatie dienst norm TT1/TT3 incert gecertifieerd (verzekeringen). Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging. Monitoring 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 334,00 € 12
TT2-TT4 Incert PREMIUM 1Y Geolocalisatie dienst norm TT2/TT4 incert gecertifieerd (verzekeringen). Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging. Monitoring 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 334,00 € 12
EasyTrak Smart 1Y Geolocalisatie dienst SMART. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 99,00 € 12
EasyTrak Fleet 1Y Geolocalisatie dienst FLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 121,00 € 12
EasyTrak Fleet 3Y Geolocalisatie dienst FLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 326,70 € 36
SecurityTrak Smart 1Y Geolocalisatie dienst SMART. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 99,00 € 12
SecurityTrak Fleet 1Y Geolocalisatie dienst FLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 121,00 € 12
SecurityTrak Fleet 3Y Geolocalisatie dienst FLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 326,70 € 36
SecurityTrak Basic 3Y Geolocalisatie dienst BASIC. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) en verzending van notificaties/alerten. Zonder realtime opvolging. Internationale roaming inbegrepen. 145,20 € 36
MetaFLEET 1Y Geolocalisatie dienst MetaFLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 166,98 € 12
MetaFLEET 2Y Geolocalisatie dienst MetaFLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 333,96 € 24
MetaFLEET 3Y Geolocalisatie dienst MetaFLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 500,94 € 36
TT0 Incert bike 1Y Geolocalisatie dienst norm TT0 incert gecertifieerd (verzekeringen) voor moto’s. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen 145,20 € 12
TT1-TT3 Incert BASIC 1Y Geolocalisatie dienst norm TT1/TT3 incert gecertifieerd. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) en zonder realtime opvolging. Monitoring 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 254,00 € 12
TT2-TT4 Incert BASIC 1Y Geolocalisatie dienst norm TT2/TT4 incert gecertifieerd. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) en zonder realtime opvolging. Monitoring 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 254,00 € 12
T110 Start 1Y Geolocalisatie dienst FLEET. Mobiele klant applicatie « MetaTrak Plus » + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging en verzending van notificaties/alerten. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 121,00 € 12
Pulsar 3Y Geolocalisatie dienst PULSAR. Mobiele klant applicatie « Pulsar ». Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen 99,00 € 36

Eenmaal geactiveerd (eerste communicatie vanuit de geïnstalleerde box), wordt de Dienst als geactiveerd beschouwd en kan deze niet meer worden gewijzigd tot de vervaldatum.

Meer inlichtingen beschikbaar op metasystem.be/fr/metatrak-plus-2/ en metasystem.be/fr/metatrak-pulsar-2/