Skip to main content

HERROEPINGSRECHT (Alleen van toepassing op consumenten)

Klanten die consument zijn, worden geïnformeerd dat zij het recht hebben om elke met MS EUROPE gesloten overeenkomst voor verkoop op afstand te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de consument of een derde, die niet de vervoerder is, de goederen in kwestie fysiek in bezit neemt. In het geval van levering van een partij goederen begint de termijn te lopen wanneer de consument of een derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in bezit neemt. In het geval van regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode begint de periode te lopen op het moment dat de consument of een derde partij, niet zijnde de vervoerder, de eerste goederen fysiek in ontvangst neemt.
De procedures voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht worden beschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
Klanten die consument zijn, worden uitdrukkelijk gewezen op het feit dat zij worden verzocht gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op onze website, dat zij de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zullen moeten dragen en dat zij het voordeel van het herroepingsrecht in de volgende gevallen zullen verliezen:
– Voor producten die met een abonnement worden verkocht: zodra het abonnement in kwestie op verzoek van de klant is geregistreerd, omdat het product dan duidelijk gepersonaliseerd wordt.
– Voor producten die op een voertuig worden geïnstalleerd: zodra het product op een voertuig is geïnstalleerd, wordt het product duidelijk gepersonaliseerd voor dat voertuig.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MSE (versie geldig vanaf 1ste maart 2024)

1. Definities
Onder de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (afgekort “AVV”) :
1.1. “Goed”: elk roerend goed dat niet van de markt is.
1.2. “Klanten: Dekt zowel:
– Consumenten”, d.w.z. natuurlijke personen die goederen van MSE kopen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen; alsook
– Professionals”, d.w.z. natuurlijke personen of rechtspersonen die een eigendom van MSE verwerven als onderdeel van de duurzame uitoefening van hun economische activiteit.
1.3. “Overeenkomst” betekent een overeenkomst voor de verkoop van goederen en diensten tussen de Klant en MSE.
1.4. “Algemene dienstverleningsvoorwaarden” (afgekort “ADV”): De algemene voorwaarden van MSE die van toepassing zijn op contracten voor de levering van diensten en in het bijzonder op de levering van telematicadiensten of geolocatiediensten.
1.5. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie of gegevens (technisch of anderszins) en alle knowhow, ongeacht de vorm, het formaat of het medium, die betrekking heeft op de activiteiten, diensten of producten van MSE en die MSE in het kader van de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt.
1.6. “Overmacht”: Alle omstandigheden buiten de redelijke controle van MSE die zij redelijkerwijs niet kon voorzien in hun ontstaan of in hun gevolgen en die haar verhinderen haar verplichtingen jegens de Klant naar behoren na te komen.
1.7. “Meta System” betekent Meta System S.p.A., een vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel in Italië aan de Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, geregistreerd onder nummer – N°R.E.A.120639. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, geregistreerd onder nummer 00271730350 – N°R.E.A.120639, bereikbaar via e-mail op dpo@metasystem.it / privacy@metasystem.it.
1.8. “Phonocar”: Phonocar S.p.A., een vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel in Italië, Via F.lli Cervi, 167c – 42124 Reggio Emilia (RE), geregistreerd onder het nummer 00421600354, bereikbaar via het e-mailadres info@phonocar.be.
1.9. “MSE”: Mobile Systems Europe B.V., een onderneming die producten en diensten te koop aanbiedt, waaronder geolokalisatiediensten, met maatschappelijke zetel te Jubellaan 71 bus 3, B-1080 Brussel, ingeschreven bij de B.C.E. onder nummer 0879.633.414, Tel. Tel: +32 (0)2 223 08 63, e-mail: info@mseurope.be / Bankrekeningnummer: BE86 0014 8134 0550 / Verzekeringsmaatschappij: AG Insurance / Polisnummer: 99578477.
1.10. “Partij”: MSE of de Klant (samen de “Partijen”).

2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden en totstandkoming van het contract
2.1. Door het enkele feit van het bestellen van goederen (mondeling, telefonisch, per fax of e-mail, of op andere wijze), het accepteren van een aanbieding van MSE, het betalen van een factuur of het in ontvangst nemen van door MSE geleverde goederen, erkent de Kalnt kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met deze algemene verkoopvoorwaarden en doet de Klant afstand van het recht zich op zijn eigen algemene voorwaarden te beroepen.
2.2. Bij het bestellen van goederen bij MSE verplicht de Klant zich dit schriftelijk, per fax of per e-mail te doen. Voor bestellingen die al in productie zijn, worden geen annuleringen geaccepteerd.
2.3. In geval van een voorafgaande aanbieding van MSE komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant de aanbieding aanvaardt.
2.4. Bij gebreke van een voorafgaand aanbod van MSE komt de overeenkomst tot stand op het moment dat MSE de bestelling van de Klant accepteert. Deze aanvaarding kan stilzwijgend zijn en voortvloeien uit de levering van de gevraagde goederen. In geval van stilzwijgende aanvaarding blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.5. De persoon die de bestelling plaatst, wordt verondersteld hiertoe bevoegd te zijn. Hij is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur met betrekking tot de bestelling.
2.6. Informatie op de website, catalogi of ander reclame- of promotiemateriaal van MSE vormt geen definitief aanbod. De kenmerken van de aangeboden goederen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door MSE worden gewijzigd. MSE kan ook de verkoop van een product tegenhouden.
2.7. In het geval van speciale aanbiedingen voor meerdere goederen of diensten, geeft het bestellen van een deel van deze goederen of diensten de klant niet het recht om te profiteren van de speciale aanbieding. De goederen en/of diensten worden dan geleverd tegen de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

3. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden
3.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de tussen MSE en de Klant gesloten Overeenkomsten. Zij worden gesloten als onderdeel van, en vormen een integraal onderdeel van, de Overeenkomst tussen MSE en de Klant.
3.2. De Algemene Voorwaarden van MSE zijn van toepassing op servicecontracten.
3.3. Wanneer een bestelling of een aanvaard aanbod zowel de verkoop van goederen als de verlening van diensten omvat, moet ervan worden uitgegaan dat er twee overeenkomsten zijn gesloten: een verkoopovereenkomst, geregeld door de algemene verkoopvoorwaarden, en een dienstenovereenkomst, geregeld door de algemene dienstverleningsvoorwaarden. Als deze benadering onmogelijk blijkt, met als resultaat dat er slechts één contract is met zowel verkoop- als dienstenaspecten, dan zullen de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de verkoopaspecten en de algemene dienstenvoorwaarden op de dienstenaspecten. Als er twijfel bestaat over de vraag of een aspect van een dergelijk contract een verkoop of een dienst is, wordt de voorkeur gegeven aan de toepassing van de algemene voorwaarden voor diensten.
3.4. Deze AVV sluiten de toepassing uit van eventuele voorwaarden vermeld in documenten uitgegeven door de Klant en/of derden, zelfs als deze documenten van latere datum zijn.
3.5. De partijen kunnen schriftelijk speciale voorwaarden zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AVV en dergelijke bijzondere voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden.
3.6. Het feit dat MSE op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene voorwaarden en/of van een overtreding door de wederpartij kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een afstand van het recht om er op een later moment wel gebruik van te maken.

4. Tarieven
4.1. De prijzen die in de aanbiedingen van MSE, in haar catalogus en op haar website worden vermeld, zijn in euro’s exclusief btw (behalve op de winkel bestemd voor de consument waar de prijzen inclusief btw (21%) worden vermeld, in voorkomend geval met Recupel, Bebat en andere milieuheffingen, tenzij anders vermeld).
4.2. Prijzen zijn exclusief verzend- en/of leveringskosten of andere administratieve kosten. Wij zullen u op onze website (waar de transportprijs wordt weergegeven in het winkelmandje zodra het afleveradres is ingevuld) of, indien van toepassing, op verzoek informeren over de details van deze kosten.
4.3. MSE behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de Klant met het oog op een herziening van de prijs indien de prijs van een van de componenten of materialen van de bestelde goederen aanzienlijk is gestegen tussen de datum van de bestelling en de datum waarop het product gereed is voor levering aan de Klant of aan de vervoerder. Een significante stijging betekent een variatie van minstens 5% in de prijs van de component in kwestie. In dat geval komen de partijen ofwel een nieuwe prijs overeen, ofwel kan MSE weigeren om het product tegen de oorspronkelijke prijs te verkopen, met als gevolg dat de koopovereenkomst die zou zijn gesloten automatisch als ontbonden wordt beschouwd, zonder tussenkomst van de rechter en zonder dat beide partijen enige schadevergoeding verschuldigd zijn.
4.4. Het kan voorkomen dat de prijs die als indicatie op de website of in andere uitingen van MSE wordt vermeld, door een fout onjuist is. Als dit het geval is, kan MSE besluiten contact met u op te nemen met de juiste prijs om de fout te corrigeren en weigeren u het product te verkopen tegen de onjuiste prijs, zonder dat aan beide kanten enige compensatie verschuldigd is.
4.5. Promoties en speciale aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.
4.6. In het geval dat MSE kosten maakt, informeert zij de Klant en verstrekt zij hem op verzoek de bewijsstukken en de bijbehorende factuur. De Klant kan de verschuldigde bedragen dan in euro’s betalen.
4.7. De door MSE geaccepteerde betaalmethoden zijn de methoden die door de online shop worden aangeboden en variëren afhankelijk van het profiel van de Klant. Voor bepaalde betalingsmethoden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Als dit het geval is, wordt dit aangegeven tijdens het betaalproces.
4.8. MSE kan bestellingen of reserveringen weigeren, in het bijzonder in de volgende gevallen:
– er een vermoeden van kwade trouw of bedrieglijk opzet is;
– er een vermoeden is van misbruik van het herroepingsrecht;
– er vermoedens zijn van misbruik of fraude door een Klant
– de door de Klant verstrekte gegevens onjuist, verdacht of vals blijken te zijn;
– er lijkt een abnormale hoeveelheid te zijn besteld – mogelijk in meerdere inkooporders
– er sprake is van overmacht in de zin van artikel 9.1

5. Verplichtingen van de Klant
5.1. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van iedere mogelijkheid tot verrekening van aan MSE verschuldigde bedragen met welke schuld dan ook. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die uit hoofde van het contract verschuldigd zijn.
5.2. De facturen van MSE zijn betaalbaar op het adres van het hoofdkantoor van MSE, netto 7 dagen (vanaf de datum waarop de factuur is verzonden). De datum van ontvangst van de factuur kan niet worden gebruikt als excuus om de vervaldatum uit te stellen. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze facturen contant betaalbaar, zonder korting of betalingsfaciliteit.
5.3. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen 8 dagen na verzending van de factuur aangetekend worden verzonden. Indien binnen deze termijn geen betwisting wordt ingediend, wordt de factuur geacht stilzwijgend door de Klant te zijn aanvaard.
5.4. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van enig uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag brengt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd artikel 14, de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle bedragen die de Klant uit hoofde van de overeenkomst nog verschuldigd is, ongeacht de voorziene betalingswijze.
5.5. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van elk bedrag verschuldigd uit hoofde van het contract, leidt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de eventuele toepassing van artikel 14, tot de opschorting van de levering van goederen aan de Klant.
5.6. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de conventionele rentevoet van 1% per maand, evenals een forfaitaire boete van 15% met een minimum van 200 euro. Deze rente wordt per maand berekend vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.
5.7. MSE behoudt zich tot aan de volledige betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen, in hoofdsom en toebehoren, kosten en belastingen inbegrepen, een volledig eigendomsrecht voor op de geleverde goederen (inclusief computerapplicaties of -programma’s), waardoor zij deze goederen kan terugnemen, ongeacht de datum van levering, met dien verstande dat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen op de Klant overgaat zodra de goederen niet meer in het bezit van MSE zijn.
5.8. De Klant verplicht zich tot naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot informatietechnologie.
5.9. De Klant machtigt MSE uitdrukkelijk om de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

6. Levering
6.1. Levertijden gelden vanaf de datum van beschikbaarheid bij MSE en worden alleen ter informatie gegeven. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling, de weigering om de goederen in ontvangst te nemen of de niet-betaling van de factuur rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot de toepassing van boetes of de betaling van schadevergoeding door MSE.
6.2. Eventuele douanerechten of lokale belastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.3. Het vervoer, op welke manier dan ook, gebeurt op risico en gevaar van de geadresseerde die, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, zich ervan moet vergewissen dat er geen schade of tekorten zijn en, indien nodig, de vervoerder schriftelijk op de hoogte moet brengen van eventuele voorbehouden, waarbij de vervoerder als enige verantwoordelijk is. Goederen die aan derden worden geleverd, worden geleverd onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.
6.4. MSE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan het pakket of de inhoud ervan tijdens het transport.

7. Vertrouwelijkheid
7.1. Zolang Vertrouwelijke Informatie niet door MSE in het publieke domein is gebracht, en zonder beperking in de tijd, verplicht de Klant zich de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen en te handhaven.
In het bijzonder onthoudt de Klant zich ervan Vertrouwelijke Informatie op enigerlei wijze aan derden bekend te maken, behalve :
– voor zover een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst en op voorwaarde dat deze derden ermee instemmen gebonden te zijn door geheimhoudingsverplichtingen met een gelijke reikwijdte als die vervat in de AVV met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt; of
– voor zover het een mededeling betreft die vereist is door de toepasselijke regelgeving en/of door een autoriteit, onder voorbehoud van voorafgaande informatie van MSE, teneinde de Klant respectievelijk in staat te stellen zich te verzetten tegen deze mededeling, tenzij deze informatie niet is toegestaan door de toepasselijke regelgeving.
7.2. De Klant verbindt zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze werd ontvangen en zal ervoor zorgen dat zijn personeel gebonden is door een geheimhoudingsplicht van gelijke reikwijdte als vervat in deze bepaling.
7.3. Alle Vertrouwelijke Informatie die de Klant ontvangt, in welk formaat, medium of welke vorm dan ook (inclusief documenten, e-mails en andere opslagmedia), is en blijft eigendom van MSE.

8. Claims, garantie en beperking van aansprakelijkheid
8.1. Bij het uitvoeren van de overeenkomst is MSE alleen gebonden aan een inspanningsverplichting. Behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, is MSE vrijgesteld van alle aansprakelijkheid jegens de Klant voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door een fout van het bedrijf of van een van zijn werknemers of stagiaires. Zij is alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of fraude.
De verkochte producten voldoen aan specifieke normen en moeten daarom in principe compatibel zijn met voertuigen. Bijgevolg is het, in geval van een probleem met het voertuig na de installatie van een van onze producten, aan de klant om aan te tonen dat dit probleem niet te wijten is aan een andere oorzaak dan ons product, door zo nodig contact met ons op te nemen om samen met ons te bepalen of een minnelijke expertise in hun geval nuttig is.
8.2. Onverminderd het herroepingsrecht voor consumenten binnen de grenzen van artikel 10 van deze voorwaarden, moet de Klant voor elke klacht MSE per aangetekende brief informeren binnen 8 dagen nadat de goederen ons logistiek centrum hebben verlaten en MSE in staat stellen om eventuele nuttige opmerkingen te maken. Aanvaarding van de producten wordt onherroepelijk geacht stilzwijgend te zijn gegeven door de Klant aan het einde van deze periode.
8.3. Iedere schadevergoeding die MSE verschuldigd is in het geval zij aansprakelijk wordt gesteld, is beperkt tot directe, persoonlijke en zekere schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige indirecte schade. In geen geval kan MSE aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, d.w.z. alle schade die niet rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit het feit of gebrek dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, zoals in het bijzonder commerciële schade, winstderving, omzetverlies, verlies van orders, schade aan het merkimago, commerciële verstoring van welke aard dan ook.
8.4. In geen geval zal de door MSE verschuldigde schadevergoeding hoger zijn dan de bedragen die de Klant heeft betaald voor het product waarvoor MSE aansprakelijk is, tot maximaal het bedrag dat voor de gebrekkige zaken in rekening is gebracht.
8.5. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat het bestaan van een compatibel telecommunicatienetwerk essentieel is voor de werking van sommige van onze producten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een dergelijk netwerk bestaat in het gebied waar hij het product in kwestie wil gebruiken. Bij twijfel kan de klant contact opnemen met MSE voor meer informatie. Bovendien kan MSE niet aansprakelijk worden gesteld jegens de klant voor schade die het gevolg is van de introductie van een computervirus dat de correcte werking van het product beïnvloedt, de migratie van de applicatie naar een andere hardware- of softwareomgeving, wijzigingen die zijn aangebracht in de softwarecomponenten van het product door een andere persoon dan MSE, onderbreking van de werking van het product of defect als gevolg van het niet functioneren van het telefoon- of internetnetwerk, onjuiste installatie van apparatuur, wettelijke bepalingen die de dienst of het gebruik ervan door de Klant beperken, overmacht zoals gedefinieerd in artikel 9 of toevallige gebeurtenissen zoals een handeling van een derde. MSE wijst alle verantwoordelijkheid af indien een geleverd goed of product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering.
8.6. Onverminderd hetgeen hieronder is vermeld met betrekking tot de garantie en in artikel 10 met betrekking tot het herroepingsrecht, bevat deze overeenkomst de bepaling van artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke MSE in haar hoedanigheid van verkoper niet gebonden is door de garantie voor verborgen gebreken die zij niet kende.
8.7. Met uitzondering van de levenslange garantie als bedoeld in punt 8.7.4 geeft MSE als detailhandelaar zelf geen garantie op de verkochte producten, maar neemt zij, als tussenpersoon voor de fabrikanten, de garantie tegen conformiteitsgebreken van de verkochte goederen over. De garantieperiodes voor defecten in de conformiteit zijn als volgt:
8.7.1. Voor alle producten die bij MSE worden gekocht, geldt de wettelijke garantie van 2 jaar van de fabrikant,
8.7.2. Meta System biedt een conformiteitsgarantie van 3 jaar op al zijn producten vanaf de datum van uw aankoopfactuur,
8.7.3. Voor Phonocar-producten biedt MSE een conformiteitsgarantie van 3 jaar vanaf de datum van uw aankoopfactuur,
8.7.4. Telematicaproducten worden door MSE aangeboden met een beperkte levenslange conformiteitsgarantie voor de eerste eigenaar van het product.
8.8. Bij constatering van een gebrek dient, om aanspraak te kunnen maken op de garantie, het gebrek binnen 2 maanden na de dag waarop de Klant het gebrek heeft geconstateerd schriftelijk aan MSE te worden gemeld.
Let op! Wat niet wordt gedekt door de garantie omvat (maar is niet beperkt tot) :
– defecten veroorzaakt door onjuist of abnormaal gebruik of elk ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies die bij het product zijn geleverd;
– defecten veroorzaakt door externe oorzaken nadat het product aan u is geleverd.
8.9. In het kader van de garantie zal MSE, in haar hoedanigheid als wederverkoper, haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat een defect product zo snel mogelijk wordt gerepareerd of – indien reparatie niet mogelijk is – wordt vervangen, na onderzoek van het betreffende product.
8.10. De meeste problemen kunnen eenvoudig worden opgelost door contact op te nemen met onze diensten. Allereerst, als je een garantievervanging overweegt, neem dan contact met ons op via helpdesk@mseurope.be zodat we je kunnen helpen. Als we na dit eerste contact besluiten dat een vervanging onder de garantie nodig is, geven we je een garantieformulier en -adres, zodat je het product naar ons terug kunt sturen. Goederen moeten MSE goed verpakt bereiken, zodat ze tijdens het transport niet bederven, en reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de verzender. Ze moeten vergezeld gaan van het aankoopbewijs van de Klant (verkoopfactuur).
8.11. Wanneer de garantie van toepassing is, zijn de kosten voor het retourneren van gerepareerde goederen voor rekening van MSE.

9. Overmacht
9.1. MSE is niet aansprakelijk indien de nakoming van een van haar verplichtingen wordt verhinderd, beperkt, verstoord of vertraagd door overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de redelijke macht van MSE ligt en die zij redelijkerwijs niet kon voorzien in het ontstaan of in de gevolgen ervan en die haar verhindert haar verplichtingen jegens de Klant naar behoren na te komen. Gebeurtenissen zoals brand, explosie, storing, incompatibiliteit of evolutie van transmissienetwerken, instorting van installaties, epidemie, aardbeving, overstroming, stroomstoring, oorlog, embargo, wet, bevel, eis of eis van een overheid, staking of boycot vormen overmacht in de zin van deze voorwaarden (niet-limitatieve lijst).
9.2. MSE is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming of de gehele of gedeeltelijke opschorting van de nakoming van een van haar verplichtingen indien zij bewijst dat de last tot nakoming van die verplichting wordt verzwaard door het zich voordoen van een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten haar macht ligt en waarmee zij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden.
9.3. De hoeveelheden die gereed zijn voor levering op het moment dat zich een geval van overmacht voordoet in de zin van artikel 9.1 of een onvoorzienbare gebeurtenis in de zin van artikel 9.2, moeten door de Klant worden geaccepteerd.
9.4. Indien het geval van overmacht in de zin van artikel 9.1 langer dan twee (2) maanden duurt, kan elke Partij het Contract per e-mail beëindigen, zonder dat dit de andere Partij het recht geeft om welke schadevergoeding dan ook te eisen.

10. Procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht – Alleen van toepassing op consumenten
10.1. In geval van herroeping moet de consument MSE op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken, door MSE per e-mail of per post een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen duidelijk wordt uiteengezet. Een retourautorisatie is vereist, met vermelding van het adres en autorisatienummer.
10.2. Een product moet compleet, in originele staat en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking worden geretourneerd. Niet uitgepakt, want eenmaal geopend niet meer verkoopbaar voor ons
10.3. Als je aankoop bestaat uit een gezamenlijke aanbieding/lot/pakket, geldt de retourmelding voor alle producten in de gezamenlijke aanbieding/lot/pakket.
10.4. De bewijslast dat de consument heeft besloten de overeenkomst te herroepen, ligt bij de consument.
10.5. Goederen die worden geretourneerd mogen niet beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen.

11. Verwerking van persoonlijke gegevens
11.1. De verwerking van persoonsgegevens door MSE en, in bepaalde omstandigheden, wordt uitgelegd in het privacybeleid van MSE, dat als bijlage bij de AVV is gevoegd. Het privacybeleid van MSE vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de Klant en MSE.
11.2. De Klant blijft verantwoordelijk voor zijn verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Klant verantwoordelijk worden geacht voor gegevens van Gebruikers/contactpersonen en voor geolocatiegegevens. In het bijzonder wanneer de Klant een tracker op een voertuig heeft geïnstalleerd en de Diensten contracteert ten behoeve van een Gebruiker/contactpersoon, is de Klant verantwoordelijk voor het waarborgen van de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en meer in het bijzonder, indien van toepassing, de toestemming van de betrokken persoon.

12. Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, namen, logo’s, lay-out, illustraties en andere elementen met betrekking tot de Diensten die op de website/commerciële documentatie van MSE staan, zijn beschermd door eventuele intellectuele eigendomsrechten. Al deze elementen zijn eigendom van MSE en/of een derde partij van wie MSE de benodigde autorisaties heeft verkregen. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, door welk proces dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSE is onwettig en vormt een inbreuk die aanleiding geeft tot civiele en strafrechtelijke sancties. Een dergelijk verzoek moet per e-mail naar MSE worden gestuurd op het volgende adres: info@mseurope.be.

13. Klachten en alternatieve geschillenbeslechting
13.1. Voor eventuele klachten kan de Klant contact opnemen met de MSE Klantendienst (Telefoon: +32 (0)2 223 08 63 // E-mail: metatrak@mseurope.be/ Postadres: Brusselsesteenweg 135A bus 3, B-1310 Terhulpen (België).
13.2 Indien de Consument het geschil reeds rechtstreeks met MSE heeft proberen op te lossen zonder tot een oplossing te komen, kan de Consument het geschil of een klacht voorleggen aan de onafhankelijke dienst van de VZW Service de Médiation pour le Consommateur (BCE 0553.755.479). Koning Albert II-laan 8 bus 1 – 1000 Brussel (Tel: 02/702.52.20 / Fax: 02/808.71.29 / Mail: contact@mediationconsommateur.be / https://www.mediationconsommateur.be/fr).
13.3. In geval van een klacht met betrekking tot een online gesloten overeenkomst (indien van toepassing), kan de consument ook contact opnemen met het op Europees niveau ontwikkelde Online Geschillenbeslechtingsplatform om te proberen het geschil met MSE buitengerechtelijk op te lossen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

14. Uitdrukkelijke ontbindende clausule
14.1. MSE heeft in de volgende gevallen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat daarvoor een beroep op de rechter hoeft te worden gedaan, zonder opzegtermijn en zonder vergoeding aan de Klant: (i) indien de Klant blijft tekortschieten in de (tijdige en correcte) nakoming van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit het contract, ondanks een ingebrekestelling waarin hem een termijn van 7 kalenderdagen wordt gesteld om deze tekortkoming te verhelpen; (ii) in geval van surseance van betaling, het begin van een faillissementsprocedure of het faillissement van de Klant ; (iii) in geval van liquidatie of beëindiging van de activiteiten van de Klant ; (iv) in het geval van een wijziging in de zeggenschap over de Klant (rechtspersoon) ; (v) indien de activa van de Klant geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen; (vi) indien MSE ernstige redenen heeft om te twijfelen aan het vermogen van de Klant om zijn verplichtingen na te komen; (vii) indien de Klant deze algemene voorwaarden niet naleeft; (viii) indien de Klant zich niet houdt aan de instructies met betrekking tot het gebruik van de applicaties die gehost worden op het MSE serverplatform; (ix) als de Klant vanaf de servers van MSE activiteiten ontplooit die kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het bedrijf of die inbreuk maken op de rechten van een derde partij; (x) als de Klant inhoud host op de servers van MSE die kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het bedrijf of die inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, (xi) indien de Klant de in de offerte vermelde waarborgsom niet betaalt; of (xii) indien de nakoming van enige verplichting van de vennootschap wordt verhinderd, beperkt of verstoord gedurende meer dan 7 kalenderdagen door een geval van overmacht als bedoeld in artikel 9.1 of door een onvoorzienbare gebeurtenis als bedoeld in artikel 9.2.
14.2. Bij toepassing van artikel 14.1 of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst heeft MSE het recht om reeds geleverde, maar nog niet betaalde producten terug te vorderen.
14.3. Bij toepassing van artikel 14.1 of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst is de Klant aan MSE een vergoeding voor gemaakte kosten, rente en schade verschuldigd. Deze schadevergoeding bestaat, naar keuze van MSE, hetzij uit een forfaitair bedrag gelijk aan 25% van het bedrag van de lopende orders op het moment van beëindiging van de overeenkomst, hetzij uit een schadevergoeding ter hoogte van de kosten van het herstel van alle door MSE geleden schade.
14.4. De Klant machtigt MSE reeds door de Klant betaalde bedragen te verrekenen met de in artikel 14.3 bedoelde schadevergoeding.
14.5. Alle vorderingen van MSE op de Klant worden direct van rechtswege opeisbaar indien MSE de overeenkomst conform artikel 14.1 beëindigt.

15. Contractwijziging – nietigheid van een clausule
15.1. Bedingen die afwijken van of een aanvulling vormen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen aan MSE worden tegengeworpen indien zij schriftelijk door MSE zijn bevestigd en alleen met betrekking tot de overeenkomst waarvoor zij zijn goedgekeurd. Voor andere contracten blijven de huidige verkoopvoorwaarden van toepassing.
15.2. De nietigheid van een van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden, in het bijzonder in toepassing van een wet of voorschrift, of als gevolg van een gerechtelijke beslissing die definitief en bindend is geworden, heeft niet de nietigheid van de andere clausules tot gevolg, die hun volledige uitwerking en reikwijdte behouden.
Indien een bepaling van deze AVV ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, komen de partijen overeen dat de overige bepalingen van deze AVV van kracht blijven, tenzij de ongeldige bepaling een essentiële bepaling is en de AVV niet te goeder trouw kan worden gewijzigd om het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de partijen te behouden of te herstellen. De partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die de geest van de nietig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

16. Bewijs
Tussen de Partijen kunnen interacties, handelingen op het netwerk, elektronische communicatie, verbindingen en andere elektronische manipulaties worden aangetoond met behulp van logbestanden, e-mails en transactiebestanden die door MSE op elektronische media kunnen worden opgeslagen. De Klant aanvaardt de bewijskracht van dergelijke gegevens. Deze bewijsmogelijkheid verhindert Partijen niet om andere wettelijk toegestane bewijsmiddelen te gebruiken.

17. Interpretatie
In geval van twijfel over de interpretatie van deze AVV heeft de Franse versie voorrang op elke versie in een andere taal.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
18.1. Deze AVV en de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van het Contract worden beheerst door Belgisch recht.
18.2. Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en de interpretatie van deze AVV en het Contract dat niet in der minne kan worden geschikt, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.