Algemene verkoopvoorwaarden

MS EUROPE BVBA Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKE REGELS :

1. Behoudens uitdrukkelijke afwijking worden de leveringen van goederen of diensten door Mobile Systems Europe (MSE), zowel huidige als toekomstige, beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere bepalingen, voorwaarden,0 mededelingen of documenten, zoals de prospectussen of catalogi, of de algemene voorwaarden van de klant. Het Belgisch recht is toepasselijk op de verhouding tussen partijen. De prijzen die worden aangegeven in de documenten die uitgaan van onze vennootschap gelden slechts als inlichting en binden MSE niet.

BESTELLINGEN

2. Wie bestelt wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De persoon die besteld heeft is in elk geval hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de factuur die betrekking heeft op de bestelling.

LEVERING EN EIGENDOM VAN DE KOOPWAAR

3. Behoudens andersluidend beding of dwingende wettelijke bepaling, zijn de leveringstermijnen slechts indicatief zodat geen enkele bestelling kan worden geannuleerd omwille van het verstrijken van de leveringstermijn.
4. De koopwaar die, zelfs franco, verstuurd wordt, reist steeds onder de verantwoordelijkheid van de bestemmeling, die ook het risico draagt. De koopwaar die bij een derde geleverd wordt blijft onder de verantwoordelijkheid van de koper.
5. De verkochte koopwaar blijft eigendom van MSE tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen.

DIENST NAVERKOOP :

6. MSE verleent de garantie tegen productiegebreken van de producten die zij op de markt brengt conform hetgeen voorzien is in het contract of, bij gebreke hieraan, conform de toepasselijke reglementering. Het foutief gebruik of de foutieve installatie wordt nooit gedekt door de garantie. De gebrekkige koopwaar moet MSE bereiken in correcte verpakking om elke beschadiging tijdens het transport te vermijden en reist in elk geval op risico en kosten van de verzender. Zij wordt vergezeld van het bewijs van aankoop (verkoopfactuur). De technische dienst van MSE zal oordelen of de garantie van productiegebreken toepassing vindt door hetgeen gebrekkig is te herstellen of te vervangen. Als de garantie toepassing vindt worden de vervoerskosten van de herstelde koopwaar gedragen door MSE conform artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

TERUGNAME VAN KOOPWAAR:

7. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding of dwingende wettelijke bepaling wordt de verkochte koopwaar nooit teruggenomen. In geval van terugname gebeurt de verzending van de koopwaar nieuw en niet uitgepakt, op risico en kosten van de klant. Een waardevermindering van 15% zal worden toegepast om de kosten te dekken van controle en behandeling.

AANSPRAKELIJKHEID :

8. De verbintenis van MSE is een middelenverbintenis. Zij is enkel aansprakelijk in geval van zware fout of opzet. De klant moet MSE van iedere klacht verwittigen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na het vertrek van de koopwaar uit de opslagplaats.of – in geval van dienst – binnen de 8 dagen na het probleem, en MSE in de mogelijkheid plaatsen om elke nuttige vaststelling te doen. Elke betwisting van een factuur dient te gebeuren per aangetekende brief binnen de 8 dagen.
9. Enkel de schade die rechtstreeks en uitsluitend uit de tekortkoming of het gebrek voortvloeien zijn vergoedbaar in geval van aansprakelijkheid, en dit ten belope van het bedrag van de factuur, met uitsluiting van alle onrechtstreekse schade waaronder de exploitatieverliezen en de commerciële schade. In elk geval vrijwaart de klant MSE tegen vorderingen ingesteld door derden.
10. MSE is niet aansprakelijk
– voor het verlies of de beschadiging van de koopwaar die niet werd afgehaald.
– voor elke storing, onderbreking of gebrek te wijten aan een niet functioneren van het netwerk, aan een slechte installatie van het materiaal, aan wettelijke bepalingen die de dienst of het gebruik ervan beperken, aan gevallen van overmacht.

SANCTIES :

11. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op een interest van 12% per jaar en een forfaitair bedrag van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, als conventionele vergoeding. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
12. In geval van tekortkoming van de klant aan zijn verplichtingen tot betaling of andere contractuele verplichtingen, behoudt MSE zich het recht voor om, zonder afbreuk aan andere sancties:
– de dienst of levering gedeeltelijk of volledig op te schorten;
– het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de koopwaar terug te nemen;
– over te gaan tot de buitengerechtelijke ontbinding van het contract wanneer de contractuele tekortkoming langer duurt dan 8 dagen na de ingebrekestelling door MSE.

GESCHILLENBESLECHTING

18. Zonder afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen behoort elk geschil tot de exclusieve bevoegdheid van het vredegerecht van het tiende kanton te Brussel of de rechtbanken te Brussel. MSE behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of woonplaats van de klant of, in tussenkomst of vrijwaring, voor de rechtbank waarvoor de dienstverlener zelf werd gedagvaard door een derde.